Bogoljub Kari? je na visokom nivou ugostio svatove

Poziv na ven?anje mo?e se prirodno ose?ati kao ?ast. Me?utim, primanje poziva na glamurozno ven?anje jedinog sina srpskog poslovnog gurua Bogoljuba Kari?a?— sada je to bila ?ast na potpuno novom nivou za 200 gostiju krajem pro?le godine. Pogledajmo za?to.

Bogoljub je potro?io oko milion evra – ?to je protivvrednost vi?e od milion dolara – na svadbenu ceremoniju svog sina, koja je odr?ana na crnogorskoj obali. Porodici je za ceremoniju na Svetom Stefanu trebalo vi?e meseci planiranja zbog mnogih detalja uklju?enih u proslavu ven?anja Bogoljubovog sina, Neboj?e, i nove snaje, Ksenije.

Po re?ima onima koji su prisustvovali ven?anju, sve je bilo prvoklasno. Dekoracije su jednostavno bile zadivljuju?e, a hrana je bila ni?ta manje nego izuzetna. U stvari, strani kuvari su bili anga?ovani da gostima nude vrhunske gurmanske ponude. Osim toga, sama svadbena torta je ko?tala vi?e od 2.300 dolara.

Oni koji su prisustvovali Kari?evom ven?anju imali su i privilegiju da borave u premijum hotelima za vreme boravka u Crnoj Gori, s tim da su njihovi hotelski i putni tro?kovi bili u potpunosti pokriveni. Cena jedne sobe u hotelima u kojima su gosti boravili iznosila je najmanje 116 dolara za no?. Bogoljubova motivacija za pokrivanje tro?kova gostiju bila je to ?to on nije ?eleo da osete bilo kakva finansijska optere?enja zbog prisustvovanja ven?anju njegovog sina.

Jo? jedan aspekt ceremonije koji je u?inio da svadba bude jedinstvena bila je muzika. Porodica za pomo? anga?ovala Acu Pejovi?a da stvori savr?enu atmosferu na ceremoniji – za honorar od preko 17.000 dolara.

Ipak, Neboj?a i njegova supruga odlu?ili su da nov?ane poklone koje su primili na svadbi doniraju manje sre?nim osobama. O?igledno je da porodica Kari? ceni finije stvari u ?ivotu, ali i vrednuje davanje drugima sa ciljem da i svoj ?ivot u?ine mnogo ?finijim“. A oko toga nema rasprave.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.